Chức năng - nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM THÔNG TIN, THƯ VIỆN

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thông tin, thư viện, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tổ chức cung cấp dịch vụ Thông tin, Thư viện cho bạn đọc theo yêu cầu của nhà trường.

Quản lý điều hành hệ thống mạng công nghệ thông tin và truyền thông, trang thông tin điện tử của Trường, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý, điều hành và các hoạt động khác của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1 Công tác thông tin, thư viện

a) Tham mưu cho lãnh đạo về phương hướng tổ chức và hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập tại Trường;

b) Xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn; chiến lược phát triển của Trung tâm Thông tin, Thư viện;

c) Tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong trường;

d) Tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản, lưu trữ tài liệu của Trung tâm theo đúng quy định;

đ) Tổ chức tập huấn, phục vụ và hướng dẫn cho bạn đọc của Trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin do Trung tâm Thông tin, Thư viện quản lý;

e) Xây dựng và hoàn thiện bộ máy tra cứu điện tử để bạn đọc, người dùng được thuận lợi;

g) Thu nhận, lưu giữ, bảo quản và tổ chức sử dụng các giáo trình, tài liệu do cán bộ giảng viên trong trường biên soạn, các khóa luận của sinh viên và tổ chức cung cấp các dịch vụ cho bạn đọc nhằm tạo nguồn thu;

h) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ chuyên viên; chủ động bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng cho cán bộ thư viện;

i) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc mở rộng các quan hệ hợp tác song phương với các trung tâm thông tin, thư viện trong nước và ngoài nước;

k) Quản lý tài sản của trung tâm thông tin, thư viện được phân cấp.

2.2 Công tác công nghệ thông tin

l) Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học;

m) Xây dựng các quy định Tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng công nghệ thông tin, các ứng dụng và dịch vụ mạng phục vụ cho nhà Trường theo kế hoạch được duyệt;

n) Xây dựng kế hoạch, quản lý, bảo dưỡng hệ thống mạng và các phương tiện có liên quan đến hệ thống máy tính, khắc phục sự cố kỹ thuật của các máy tính, mạng nội bộ của nhà Trường đảm bảo sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống.

o) Quản trị hệ thống mạng và kết nối Internet của Trường, đảm bảo an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống mạng, các phần mền ứng dụng và các dữ liệu thông tin trên mạng.

p) Xây dựng các quy định về kết nối mạng, trao dổi dữ liệu trong hệ thống mạng của nhà trường.

q) Tổ chức và quản lý trang thông tin điện tử (website) của Nhà trường; phối hợp với các khoa, trung tâm, phòng ban trong nhà trường để làm tốt việc cập nhật thông tin và quản lý thông tin. Đưa nội dung trang tin đã được Trưởng ban biên tập duyệt lên website.

r) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, đào tạo tin học theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

s) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.