Sách tham khảo
658.1 H531N
Steve Jobs Những bí quyết đổi mới và sáng tạo /
DDC 658.1
BBK 331
Tác giả CN Carmine Gallo
Nhan đề Steve Jobs Những bí quyết đổi mới và sáng tạo / Carmine Gallo
Lần xuất bản lần thư nhất
Thông tin xuất bản H : Bách Khoa, 2012
Mô tả vật lý 351 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cuốn sách Steve Jobs - Những bí quyết đổi mới và sáng tạo khám phá ra những cách thức mới mẻ thú vị để mở khóa tiềm năng sáng tạo của bản thân và bồi đắp cho một môi trường khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.
Tác giả(bs) CN 0
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101888
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/stevejobsnhungbiquyetdoimoithumbimage.jpg
000 00000nam a2200000 a 4500
0011937
0022
004CA29242A-E1D0-4B8A-B2DF-B91F309CDAD2
005202104270907
008 2012 vm| Vie
0091 0
020|c78000
039|a20210427090757|bbinhltt|c20210427090014|dbinhltt|y20210427085943|zbinhltt
041|aVie
044|avm
082|a658.1|bH531N
084|a331
100|aCarmine Gallo
245|aSteve Jobs Những bí quyết đổi mới và sáng tạo / |cCarmine Gallo
250|alần thư nhất
260|aH : |bBách Khoa, |c2012
300|a351 tr. ; |c21 cm.|e0
520|aCuốn sách Steve Jobs - Những bí quyết đổi mới và sáng tạo khám phá ra những cách thức mới mẻ thú vị để mở khóa tiềm năng sáng tạo của bản thân và bồi đắp cho một môi trường khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.
690|a0
700|a0
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101888
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/stevejobsnhungbiquyetdoimoithumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101888 Sách tham khảo 658.1 H531N Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào