Sách ngoại văn
657 M105
Manage finances with a budget: Student resource
DDC 657
Nhan đề Manage finances with a budget: Student resource
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2015
Mô tả vật lý 89tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101313
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxfinoo3 manage finances within a budget_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012584
0023
004EC016F5B-0B40-47D0-8B8A-5ECAAFB79688
005202405161401
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20240516140002|zbinhltt
082 |a657|bM105
245 |aManage finances with a budget: Student resource
260 |aAust : |bFutera, |c2015
300 |a89tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101313
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sitxfinoo3 manage finances within a budget_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101313 Sách ngoại văn 657 M105 Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào