Sách tham khảo
345 T103L
Tài liệu phổ biến các quy định về phòng, chống tham nhũng
DDC 345
Nhan đề Tài liệu phổ biến các quy định về phòng, chống tham nhũng
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(5): 20102696-700
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/tailieuphobiencacquydinhphongchongthamnhungthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012586
0022
0043B72DB9A-A0D4-41BF-938B-C52EB39D84B9
005202405311340
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240531133832|zbinhltt
082 |a345|bT103L
245 |aTài liệu phổ biến các quy định về phòng, chống tham nhũng
260 |aHà Nội, |c2021
300 |atr. ; |ccm.
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(5): 20102696-700
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/tailieuphobiencacquydinhphongchongthamnhungthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102696 Sách tham khảo 345 T103L Sách tham khảo 1
2 20102697 Sách tham khảo 345 T103L Sách tham khảo 2
3 20102698 Sách tham khảo 345 T103L Sách tham khảo 3
4 20102699 Sách tham khảo 345 T103L Sách tham khảo 4
5 20102700 Sách tham khảo 345 T103L Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào